Дневни ред

Информација о обавезама које за Босну и Херцеговину и Републику Српску проистичу из процеса придруживања европској унији са прегледом мјера и активности реализованих током 2020. Године - први дио

Информација о обавезама које за Босну и Херцеговину и Републику Српску проистичу из процеса придруживања европској унији са прегледом мјера и активности реализованих током 2020. Године - други дио

Извјештај о разматрању приједлога кандидата за разрјешење директора Агенције за осигурање Републике Српске

Финални извјештај о реализацији акционог плана за реализацију приоритета из аналитичког извјештаја Европске Комисије (закључно са мајем 2020. Године)

Преглед оцјена, препорука и захтјева Европске комисије датих у извјештају о БиХ за 2020. годину

Закључци Савјета ЕУ и извјештај Европског парламента у вези са БиХ

Табеларни преглед усклађености прописа и других општих аката Републике Српске са правном тековином ЕУ и праксом и стандардима Савјета Европе, у 2020. години

Одлуку о разрјешењу директора Агенције за осигурање Републике Српске

Одлука о избору вршиоца дужности директора Агенције за осигурање Републике Српске

Закључак о усвајању Информације о обавезама које за Босну и Херцеговину и Републику Српску проистичу из процеса придруживања Европској унији са прегледом мјера и активности реализованих током 2020. године

 

Дневни ред

Извјештај о разматрању приједлога кандидата за избор члана Управног одбора Радио-телевизије Републике Српске из реда Осталих народа

Извјештај о разматрању приједлога кандидата за избор чланова Комисије за утврђивање сукоба интереса у органима власти Републике Српске и Комисије за жалбе

Одлука о избору замјеника правобраниоца Републике Српске у сједишту замјеника правобраниоца Фоча

Годишњи извјештај Омбудсмана за дјецу за 2020. годину

Извјештај о реализацији дугорочног програма развоја основних геолошких истраживања Републике Српске за период од 2018. до 2020. године

Одлука о избору замјеника правобраниоца Републике Српске у сједишту замјеника правобраниоца Бања Лука

Одлука о избору члана Управног одбора Радио-телевизије Републике Српске из реда Осталих

Одлука о избору предсједника и чланова Републичке комисије за утврђивање сукоба интереса

Одлука о избору предсједника и чланова Комисије за жалбе

Одлука о избору предсједника и чланова Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске

Закључак о усвајању Извјештаја о реализацији Дугорочног програма развоја основних геолошких истраживања Републике Српске за период од 2018. до 2020. године

Закључак о усвајању Годишњег извјештаја Омбудсмана за дјецу за 2020. годину

Закон о стицању статуса самосталног умјетника и самосталног стручњака у култури

Dnevni red

Izvještaj o razmatranju prijedloga kandidata za izbor člana Upravnog odbora Radio-televizije Republike Srpske iz reda Ostalih naroda

Izvještaj o razmatranju prijedloga kandidata za izbor članova Komisije za utvrđivanje sukoba interesa u organima vlasti Republike Srpske i Komisije za žalbe

Odluka o izboru zamjenika pravobranioca Republike Srpske u sjedištu zamjenika pravobranioca Foča

Godišnji izvještaj Ombudsmana za djecu za 2020. godinu

Izvještaj o realizaciji dugoročnog programa razvoja osnovnih geološкih istraživanja Republiкe Srpsкe za period od 2018. do 2020. godine

Odluka o izboru zamjenika pravobranioca Republike Srpske u sjedištu zamjenika pravobranioca Banja Luka

Odluka o izboru člana Upravnog odbora Radio-televizije Republike Srpske iz reda Ostalih

Odluka o izboru predsjednika i članova Republičke komisije za utvrđivanje sukoba interesa

Odluka o izboru predsjednika i članova Komisije za žalbe

Odluka o izboru predsjednika i članova Regulatorne komisije za energetiku Republike Srpske

Zaključak o usvajanju Izvještaja o realizaciji Dugoročnog programa razvoja osnovnih geoloških istraživanja Republike Srpske za period od 2018. do 2020. godine

Zaključak o usvajanju Godišnjeg izvještaja Ombudsmana za djecu za 2020. godinu

Zakon o sticanju statusa samostalnog umjetnika i samostalnog stručnjaka u kulturi