О Вијећу


Усвјањем Амандмана на Устав Републике Српске Амандманом LXXVI прописано је да ће законодавну власт у Републици Српској вршити Народна скупштина Републике Српске и Вијеће народа Републике Српске.

Вијеће народа Републике Српске своју законодавну власт врши у циљу заштите виталних националних интереса конститутивних народа.
Вијеће народа Републике Српске не учествује у поступку доношења закона, прописа и других аката са Народном скупштином Републике Српске, него врши контролу изгласаних закона, прописа и аката у Народној скупштини ради утврђивања да ли се изгласаним законом, прописом или актом угрожавају витални национални интереси конститутивних народа.

Први сазив Вијећа народа Републике Српске изабран је крајем 2002. године а актуелни пети сазив Вијећа народа је изабран 12. децембра 2018. године.
Вијеће народа Републике Српске има 28 делегата и то по осам делегата из сваког конститутивног народа и четири делегата из реда Осталих.
Избор делегата у Вијеће народа врше одговарајући клубови посланика у Народној скупштини на основу Устава  Републике Српске.
Делегати се у Вијеће народа бирају на период од четири године и за вријеме вршења својих дужности уживају делегатски имунитет.

Сједнице Вијеће народа сазива и предлаже дневни ред предсједавајући Вијећа народа.
Сједницу Вијећа народа може такође сазвати и потпредсједавајући Вијећа народа кога овласти предсједавајући Вијећа народа у случајевима када је предсједавајући спријечен да сазове сједницу Вијећа народа Републике Српске.

Сједнице Вијећа народа одржавају се у сједишту Вијећа народа у Бања Луци, осим ако Предсједништво одлучи другачије у оправданим случајевима.