Процедура за законе у вези са виталним интересима


Закони, прописи и акти које изгласа Народна скупштина Републике Српске,  достављају се на  разматрање  Вијећу народа Републике Српске.

А) Процедуре на законе који се односе на витални национални интерес уколико су одлуку о повреди виталних националних интереса донијели предсједавајући и потпредсједавајући.

Вијеће народа разматра достављене законе, прописе и акте и одлучује да ли су истим повријеђени витални национални интереси конститутивних народа дефинисаних у Амандману LXXVII Устава Републике Српске.
Уколико више од једног предсејдавајућег или потпредсејдавајућег Вијећа народа сматра да  закон, пропис и акт спада у питања од виталног националног интереса дефинисан у Амандману LXXVII Устава Републике Српске закон ће бити уврштен на дневни ред Вијећа народа као питање од виталног националног интереса.
Ако само предсједавајући или један потпредсједавајући тврде да закон спада у питања од виталног нациналног интереса, двотрећинска већина одговарајућег клуба може прогласити да је ријеч о питању са листе виталних интереса.У том случају ће слиједити процедура описана у ставу „б“ у даљем тексту.

Предсједавајући и потпредсједавајући морају донијети одлуку о покретању заштите виталног националног интереса у року од једне седмице.

Уколико већина сваког клуба који има делегате у Вијећу народа гласа за такву одлуку и амандмане на законе, прописе и акте, сматраће се да су они усвојени.

Уколико се у Вијећу народа постигне сагласност о амандманима такав закон, пропис и акт се поново подноси Народној скупштини Републике Српске на одобравање.

Уколико сагласност није могућа у Вијећу народа или уколико се на приједлог амандмана не добије сагласност, формираће се Заједничка комисија од представника Народне скупштине и Вијећа народа. Заједничка комисија је састављена на паритетном основу по пет чланова и одлуке доноси консензусом. Заједничка комисија може усагласити текст закона.

Уколико се текст закона усагласи закон се сматра усвојеним.

Уколико се не постигне сагласност, закон неће бити усвојен, те се исти враћа предлагачу на нови поступак. У том случају предлагач не може поново поднијети исти текст закона, прописа и акта.

Б) Процедуре за законе који се односе на витални национални интерес уколико је одлучено 2/3 већином једног од клубова конститутивних народа у Вијећу народа.
У случају да 2/3 једног од клубова конститутивних народа у Вијећу народа одлучи да се закон, акт или пропис односи на витални интерес, закон ће разматрати Вијеће народа.

Уколико већина сваког клуба заступљеног у Вијећу народа гласа за тај закон, пропис и акт исти се сматра усвојеним.

Уколико се Вијеће народа усагласи о амандманима, закон, пропис и акт се поново доставља на одобрење Народној скупштини.

Уколико један или више клубова, не гласа о амандманима клуба који је покренуо питање виталног националног интереса, тада се закон, пропис и акт доставља Заједничкој комисији Народне скупштине и Вијећа народа на усаглашавање.

Уколико заједничка комисија  не постигне сагласност, питање се прослијеђује – Вијећу за заштиту виталног интереса при Уставном суду Републике Српске да донесе коначну одлуку да ли се предметни закон односи на витални интерес једног од конститутивних народа.

Вијеће за заштиту виталног интереса при Уставном суду Републике Српске одлучује о прихватљивости таквих захтјева у року од једне седмице, а у року од мјесец дана одлучује о меритуму случајева који се сматрају прихватљивим.

Уколико Суд донесе позитивну одлуку о виталном интересу, изгласани закон се сматра неусвојеним, те се закон враћа предлагачу који треба покренути нову процедуру. У том случају предлагач не може доставити у скупштинску процедуру исти текст закона, прописа и акта.

У случају да Суд одлучи да се предметни закон не односи на витални национални интерес, сматра се да је закон усвојен и слиједи процедура објављивања закона у „Службеном гласнику Републике Српске“.