Законодавно-правна комисија Вијећа народа Републике Српске

Законодавно-правну комисију бира Вијеће народа и има 7 чланова.
Предсједник, замјеник предсједника и 5 чланова бирају се из реда делегата – по два      делегата из сваког конститутивног народа и један делегат из реда Осталих“.
Предсједник и замјеник предсједника Комисије се бира из реда предсједавајућег или једног од потпредсједавајућих.
Законодавно-правна комисија обавља сљедеће послове: разматра нацрте и приједлоге аката које доноси Вијеће народа из своје надлежности са становишта њихове усклађености са Уставом и правним системом као и у погледу правне обраде ових аката;
прати изграђивање правног система и даје Вијећу народа мишљења и приједлоге о начелним питањима изграђивања тог система; прати примјену овог пословника и даје мишљење Предсједништву Вијећа народа о приједлогу промјена појединих одредаба овог пословника; утврђује пречишћене текстове аката које је донијело Вијеће народа; утврђује приједлог аутентичног тумачења аката које је донијело Вијеће народа и ради друге послове које одреди Предсједништво или Вијеће народа.
 

Законодавно-правну комисију бира Вијеће народа и има 7 чланова. 

Предсједник, замјеник предсједника и 5 чланова бирају се из реда делегата – по два делегата из сваког конститутивног народа и један делегат из реда Осталих.

Предсједник и замјеник предсједника Комисије се бира из реда предсједавајућег или једног од потпредсједавајућих. 

Законодавно-правна комисија обавља сљедеће послове: разматра нацрте и приједлоге аката које доноси Вијеће народа из своје надлежности са становишта њихове усклађености са Уставом и правним системом као и у погледу правне обраде ових аката;прати изграђивање правног система и даје Вијећу народа мишљења и приједлоге о начелним питањима изграђивања тог система; прати примјену овог пословника и даје мишљење Предсједништву Вијећа народа о приједлогу промјена појединих одредаба овог пословника; утврђује пречишћене текстове аката које је донијело Вијеће народа; утврђује приједлог аутентичног тумачења аката које је донијело Вијеће народа и ради друге послове које одреди Предсједништво или Вијеће народа.

Састав комисије:

1. Џевад Махмутовић, предсједник
2. Славиша Мркаја, замјеник предсједника
3. Марија Топић Николић, члан
4. Љубиша Крунић, члан
5. Марко Јоргић, члан
6. Јосип Јерковић, члан
7. Армин Хамзић, члан.