Законодавно-правна комисија Вијећа народа Републике Српске

Законодавно-правну комисију бира Вијеће народа и има 7 чланова.
Предсједник, замјеник предсједника и 5 чланова бирају се из реда делегата – по два      делегата из сваког конститутивног народа и један делегат из реда Осталих“.
Предсједник и замјеник предсједника Комисије се бира из реда предсједавајућег или једног од потпредсједавајућих.
Законодавно-правна комисија обавља сљедеће послове: разматра нацрте и приједлоге аката које доноси Вијеће народа из своје надлежности са становишта њихове усклађености са Уставом и правним системом као и у погледу правне обраде ових аката;
прати изграђивање правног система и даје Вијећу народа мишљења и приједлоге о начелним питањима изграђивања тог система; прати примјену овог пословника и даје мишљење Предсједништву Вијећа народа о приједлогу промјена појединих одредаба овог пословника; утврђује пречишћене текстове аката које је донијело Вијеће народа; утврђује приједлог аутентичног тумачења аката које је донијело Вијеће народа и ради друге послове које одреди Предсједништво или Вијеће народа.
 

 

Законодавно-правну комисију бира Вијеће народа и има 7 чланова. 

 

Предсједник, замјеник предсједника и 5 чланова бирају се из реда делегата – по два делегата из сваког конститутивног народа и један делегат из реда Осталих.

 

Предсједник и замјеник предсједника Комисије се бира из реда предсједавајућег или једног од потпредсједавајућих. 

 

Законодавно-правна комисија обавља сљедеће послове: разматра нацрте и приједлоге аката које доноси Вијеће народа из своје надлежности са становишта њихове усклађености са Уставом и правним системом као и у погледу правне обраде ових аката;прати изграђивање правног система и даје Вијећу народа мишљења и приједлоге о начелним питањима изграђивања тог система; прати примјену овог пословника и даје мишљење Предсједништву Вијећа народа о приједлогу промјена појединих одредаба овог пословника; утврђује пречишћене текстове аката које је донијело Вијеће народа; утврђује приједлог аутентичног тумачења аката које је донијело Вијеће народа и ради друге послове које одреди Предсједништво или Вијеће народа.

 

Састав комисије:

 

1. Александра Далшашо - Лепир, предсједник
2. Михнет Окић, замјеник предсједника
3. Самир Баћевац, члан
4. Јасна Лукић, члан
5. Мирослав Лазаревић, члан
6. Зденка Гојковић, члан
7. Денис Ивановић, члан