Новости

На конститутивној сједници Вијећа народа Републике Српске одржаној 15. децембра 2022. године за потпредсједавајућег Вијећа народа изабрана је Нада Тешановић, делегат  хрватског народа.

 Nada Teanovi slika page 0001

Биографија потпредсједавајуће ВНРС Наде Тешановић

Потпредсједавајући Вијећа народа надлежан је да разматра законе, прописе и друге акте које је изгласала Народна скупштина Републике Српске са аспекта виталних националних интереса конститутивних народа, помаже предсједавајућем у обављању послова из његове надлежности, учествује у припреми сједница Вијећа народа, на основу овлашћења предсједавајућег или у другим случајевима предвиђеним овим пословником сaзивa и прeдсjeдaвa сjeдницама Виjeћa нaрoдa, учествује у раду Предсједништва и Колегијума Вијећа народа, стара се о досљедној примјени Пословника Вијећа народа, покреће иницијативе за измјене и допуне постојећих аката Вијећа народа и његових радних тијела или израду нових, учествује у односима и сарадњи Виjeћa нaрoдa сa Народном скупштином Републике Српске и другим oргaнимa и институциjaмa Рeпубликe Српскe и Босне и Херцеговине, као и o oднoсимa и сaрaдњи сa мeђунaрoдним oргaнизaциjaмa, обавља и друге послове из свoje нaдлeжнoсти, у складу са Уставом, законом и пословником.

Заштита виталног националног интереса над изгласаним законима, прописима и другим општим актима је двојака (члан 70. Устава Републике Српске допуњен Амандманом LXXXII), а огледа се у томе да предсједавајући и потпредсједавајући могу донијети одлуку да је законом, прописом или општим актом повријеђен витални национални интерес неког од конститутивних народа или да ту одлуку донесе двотрећинском већином један од клубова делегата конститутивних народа. Клуб делегата Осталих народа, учествује у раду Вијећа народа и има право гласа, али нема право покретања поступака за заштити виталног националног интереса.

Из овога произилази да се основне функције Вијећа народа остварују кроз институцију предсједавајућег и потпредсједавајућих или у оквиру клубова делегата конститутивних народа.
У складу са утврђеном уставном и законском процедуром у Републици Српској, у поступак заштите виталног националног интереса, након завршене процедуре у Вијећу народа, укључује се и Народна скупштина Републике Српске. Наиме, уколико спорни акт не буде усаглашен на сједници Вијећа народа, засиједа Заједничка комисија Народне скупштине и Вијећа народа за усаглашавање закона, прописа и аката. На сједници Заједничке комисије, чланови комисије покушавају усагласити изгласане акте на Народној скупштини и предложене амандмане у Вијећу народа. Уколико се не постигне сагласност, спорни акт се упућује Уставном суду Републике Српске, односно Вијећу за заштиту виталног интереса.

Вијеће народа Републике Српске у два случаја, утврђена Уставом Републике Српске, равноправно са Народном скупштином Републике Српске, учествује у доношењу одлука о:
1. промјени Устава Републике Српске и
2. избору судија Уставног суда Републике Српске.

Заједничка комисија Народне скупштине Републике Српске и Вијећа народа Републике Српске за усаглашавање закона, прописа и аката - Заједничка комисија Народне скупштине и Вијећа народа има по пет чланова из обе институције. Предсједавајући Вијећа народа, је по функцији, стални члан комисије, а остали чланови из Вијећа народа бирају се на сједници Вијећа народа за сваки случај посебно, и то из сваког клуба делегата по један члан.
Предсједавање Заједничком комисијом утврђено је Пословником о раду Заједничке комисије Народне ксупштине и Вијећа народа на начин да у периоду од 1.1. до 30.6. комисијом предсједава предсједник Народне скупштине, а у периоду од 1.7. до 31.12. предсједава предсједавајући Вијећа народа. На сједници Заједничке комисије усаглашавају се спорни акти, односно изгласани закони, прописи и општи акти у Народној скупштини и предложени амандмани у Вијећу народа. Ако дође до усаглашавања, акт се сматра усвојеним и шаље се на објављивање у Службени гласник Републике Српске, у супротном акт се упућује Вијећу за заштиту виталног интереса при Уставном суду Републике Српске на разматрање и доношење коначне одлуке.

Вијеће за заштиту виталног интереса при Уставном суду Републике Српске - Уставни суд Републике Српске је 14.3.2005. године формирао Вијеће за заштиту виталног интереса чија је надлежност да разматра предмете из домена виталног интереса, а чије су одлуке коначне. Вијеће броји седам судија, и то из сваког конститутивног народа по два и један судија из реда Осталих народа.
Вијеће за заштиту виталног интереса одлучује двотрећинском већином гласова о томе да ли се предметни закон односи на витални интерес једног од конститутивних народа. Како би Вијеће одлучило да ли се ради о повреди виталног интереса, потребан је глас најмање двојице судија.
У року од једне седмице, Вијеће одлучује о прихватљивости предмета. Уколико Вијеће за заштиту виталног интереса одлучи о прихватљивости предмета, има рок од мјесец дана да одлучује у меритуму. Уколико Суд донесе позитивну одлуку о виталном интересу, тај закон се сматра неусвојеним, те се документ враћа предлагачу који треба покренути нову процедуру. У том случају предлагач не може доставити исти текст закона, прописа или акта. У случају да Суд одлучи да се предметни закон не односи на витални интерес, сматра се да је закон усвојен.


Унутрашња организација Вијећа народа Републике Српске уређена је Пословником.

Вијеће народа има предсједавајућег и три потпредсједавајућа који се бирају на конститутивној сједници већином гласова од укупног броја делегата.
Предсједавајућег и потпредсједвајуће предлажу клубови делегата.
Предсједавајући и потпредсједавајући чине Предсједништво Вијећа народа.
У раду Предсједништва Вијећа народа без права одлучивања учествује и генерални секретар као и друга лица по позиву Предсједништва.

Колегиј Вијећа народа састоји се од: чланова Предсједништва Вијећа народа, предсједника клубова делегата у Вијећу народа и генералног секретара Вијећа народа.

Генералног секретара бира и разрјешава Вијеће народа Републике Српске.
Генерални секретар Вијећа народа помаже предсједавајућем Вијећа народа у припремању и организовању сједница Вијећа народа, клубова делегата и и ради друге послове које му повјере Вијеће народа и предсједавајући Вијећа народа.
Генерални секретар руководи службом Вијећа народа и наредбодавац је за финансијско и материјално пословање Вијећа народа и Службе Вијећа народа.
Генерални секретар Вијећа народа има замјеника који му помаже у раду.

Радна тијела су важан сегмент законодавног рада Вијећа народа.
Радна тијела Вијећа народа су Уставна и законодавно-правна комисија и Административна комисија.
Пословником Вијећа народа је одређен начин избора, број чланова и послови које обављају ове двије комисије.

Вијеће народа оснива Службу за обављање стручних, административних и техничких послова.
Рад Службе усмјерава и усклађује генерални секретар Вијећа народа и одговоран је за њезин рад Вијећу народа.

Послове Службе обављају службеници разврстани у слиједећа организационе јединице:

  • Кабинету предсједавајућег Вијећа народа
  • Кабинетима потпредсједавајућих Вијећа народа
  • Кабинет генералном секретару Вијећа народа

 

На конститутивној сједници Вијећа народа Републике Српске одржаној 15. децембра 2022. године за потпредсједавајућег Вијећа народа изабран је Војислав Глигић, делегат  српског народа.                                                                                                                                                                                              Vojislav Gligić

Бографија потпредсједавајућег господина Војислава Глигића

Потпредсједавајући Вијећа народа надлежан је да разматра законе, прописе и друге акте које је изгласала Народна скупштина Републике Српске са аспекта виталних националних интереса конститутивних народа, помаже предсједавајућем у обављању послова из његове надлежности, учествује у припреми сједница Вијећа народа, на основу овлашћења предсједавајућег или у другим случајевима предвиђеним овим пословником сaзивa и прeдсjeдaвa сjeдницама Виjeћa нaрoдa, учествује у раду Предсједништва и Колегијума Вијећа народа, стара се о досљедној примјени Пословника Вијећа народа, покреће иницијативе за измјене и допуне постојећих аката Вијећа народа и његових радних тијела или израду нових, учествује у односима и сарадњи Виjeћa нaрoдa сa Народном скупштином Републике Српске и другим oргaнимa и институциjaмa Рeпубликe Српскe и Босне и Херцеговине, као и o oднoсимa и сaрaдњи сa мeђунaрoдним oргaнизaциjaмa, обавља и друге послове из свoje нaдлeжнoсти, у складу са Уставом, законом и пословником.

На конститутивној сједници Вијећа народа Републике Српске одржаној 15. децембра 2022. године за предсједавајућег Вијећа народа изабрана је Сребренка Голић, делегат  бошњачког народа.

Srebrenka Golić page 0001

Биографија предсједавајуће ВНРС Сребренке Голић

Предсједавајући Вијећа народа надлежан је да представља Вијеће народа, утврђује мјесто и вријеме одржавања, као и приједлог дневног реда сједница Вијећа народа, Предсједништва и Колегијума Вијећа народа, сaзивa и предсједава сjeдницама Виjeћa нaрoдa, Предсједништва и Колегијума Виjeћa нaрoдa, прeдлaжe днeвни рeд сjeдница Виjeћa нaрoдa, Предсједништва и Колегијума Виjeћa нaрoдa, разматра законе, прописе и друге акте које је изгласала Народна скупштина Републике Српске са аспекта виталних националних интереса конститутивних народа, стaрa се o досљедној примjeни Пoслoвникa Виjeћa нaрoдa, пoтписуje aкте кojе дoнoси Виjeћe нaрoдa, покреће иницијативе за измјене и допуне постојећих аката Вијећа народа и његових радних тијела или израду нових, даје упутства генералном секретару Вијећа народа у вези са извршавањем послова и задатака које обавља Служба Вијећа народа, учествује у раду Заједничке комисије Народне скупштине Републике Српске и Вијећа народа за усаглашавање закона, прописа и аката, као стални члан, стaрa се o oднoсимa и сaрaдњи Виjeћa нaрoдa сa Народном скупштином Републике Српске и другим oргaнимa и институциjaмa Рeпубликe Српскe и Босне и Херцеговине, као и o oднoсимa и сaрaдњи сa мeђунaрoдним oргaнизaциjaмa, обавља и друге послове из свoje нaдлeжнoсти, у складу са Уставом, законом и пословником.

КАБИНЕТ ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋЕГ 
СРЕБРЕНКА ГОЛИЋ, предсједавајућа
Т. 051/247-446
Ф. 051/247-653
Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
 
 
КАБИНЕТ ПОТПРЕДСЈЕДАВАЈУЋЕГ СРПСКОГ НАРОДА 
ВОЈИСЛАВ ГЛИГИЋ, потпредсједавајући
Т. 051/247-449
Ф. 051/247-665
Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
 
 
КАБИНЕТ ПОТПРЕДСЈЕДАВАЈУЋЕГ ХРВАТСКОГ НАРОДА
НАДА ТЕШАНОВИЋ, потпредсједавајућа
Т. 051/247-448
Ф. 051/247-655
Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
 
 
КАБИНЕТ ПОТПРЕДСЈЕДАВАЈУЋЕГ ОСТАЛИХ НАРОДА
ЈОВАНА ЧАРКИЋ, потпредсједавајућа
Т. 051/247-450
Ф. 051/247-658    
Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
 
 
КЛУБ ДЕЛЕГАТА БОШЊАЧКОГ НАРОДА 
АМИР ХУРТИЋ, предсједник
Т. 051/247-443
Ф. 051/247-653                                                                    
Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
 
 
КЛУБ ДЕЛЕГАТА СРПСКОГ НАРОДА 
ЖИВКО МАРЈАНАЦ, предсједник
Т. 051/247-433
Ф. 051/247-665
Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
 
 
КЛУБ ДЕЛЕГАТА ХРВАТСКОГ НАРОДА 
МИЈО ПЕРКУНИЋ, предсједник
Т. 051/247-656
Ф. 051/247-655
Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
 
 
КЛУБ ДЕЛЕГАТА ОСТАЛИХ НАРОДА 
ФРАНЦ СОШЊА, предсједник
Т. 051/247-450
Ф. 051/247-658                        
Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
 
 
ГЕНЕРАЛНИ СЕКРЕТАР
Т. 051/247-455                                                        
Ф. 051/301-977                                                      
Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.  
 

 

Име и презиме: НАДА ТЕШАНОВИЋNada Teanovi slika page 0001

Датум рођења: 11.7.1952. године

Мјесто рођења: Бања Лука

Пребивалиште: Бања Лука

Стручна спрема:ВСС

Националност: Хрват

Странка: СНСД

 

 

 

 

 

 

 

Име и презиме:  МИЈО ПЕРКУНИЋMijo Perkuni

Датум рођења: 13.2.1969. године
 
Мјесто рођења: Турић
 
Пребивалиште: Пелагићево
 
Стручна спрема: ВСС
 
Националност: Хрват
 
Странка: НЕЗАВИСНИ КАНДИДАТ

 

 

 

 

 

Име и презиме: МИРЈАНА МАТАНОВИЋ БУНДАЛОMirjana Matanovi Bundalo page 0001

Датум рођења: 7.3.1958. године

Мјесто рођења: Зеница

Пребивалиште: Козарска Дубица

Стручна спрема: ВСС

Националност: Хрват

Странка: ПДП

 

 

 

 

 

 

 

Име и презиме: ДРАГИЦА КОВАЧDragica Kova page 0001

Датум рођења: 1.12.1961. године

Мјесто рођења: Дервента

Пребивалиште: Фоча

Стручна спрема: ВСС

Националност: Хрват

Странка: ДЕМОС

 

 

 

 

 

 

Име и презиме: ДЕЛФА БИБЕРОВИЋ-ШУРDelfa Biberovi ur page 0001

Датум рођења: 22.3.1962. године

Мјесто рођења: Босански Шамац

Пребивалиште: Корница

Стручна спрема: ВСС

Националност: Хрват

Странка: НЕЗАВИСНИ КАНДИДАТ

 

 

 

 

 

 

 

Име и презиме: МИРКО ПАНЏА Mirko Pandza page 0001

Датум рођења: 23.12.1966. године

Мјесто рођења: Љубија

Пребивалиште: Љубија

Стручна спрема: ССС

Националност: Хрват

Странка: НЕЗАВИСНИ КАНДИДАТ

 

 

 

 

 

 

Име и презиме: ЈОСИП ЈЕРКОВИЋJospi Jerkovi page 0001

Датум рођења: 1.11.1959. године

Мјесто рођења: Босански Брод

Пребивалиште: Брод

Стручна спрема: ВСС

Националност: Хрват

Странка: ХДЗ БиХ

 

 

 

 

 

 
Име и презиме:  МАРКО ЈОРГИЋ Marko Jorgi page 0001
 
Датум рођења: 19.1.1990. године
 
Мјесто рођења: Добој
 
Пребивалиште: Добој
 
Стручна спрема: ВСС
 
Националност: Хрват
 
Странка:СНСД

 

 

 

 

 

Име и презиме: СРЕБРЕНКА ГОЛИЋ

Srebrenka Golić page 0001

Датум рођења: 29.7.1958. године

Мјесто рођења: Бања Лука

Пребивалиште: Бања Лука

Стручна спрема: ВСС

Националност: Бошњак

Странка: СНСД

 

 

 

 

 

 

 

Име и презиме: АИДА ПРЕШИЋAida Prei

Датум рођења: 3.3.1969. године

Мјесто рођења: Добој

Пребивалиште: Добој

Стручна спрема: ВСС

Националност: Бошњак

Странка: СНСД

 

 

 

 

 

Име и презиме: АРМИН ХАМЗИЋ page 0001 1

Датум рођења: 11.6.1996. године

Мјесто рођења: Амберг Њемачка

Пребивалиште: Градишка

Стручна спрема: ССС

Националност: Бошњак

Странка: СДП БиХ

 

 

 

 

 

 

Име и презиме: ИГОР БОШЊАКIgor Bošnjak

Датум рођења: 27.2.1987. године

Мјесто рођења: Теслић

Пребивалиште: Теслић

Стручна спрема: ВСС

Националност: Бошњак

Странка: СНСД

 

 

 

 

 

 

Име и презиме: СМАИЛ МЕШИЋIMG 1804

Датум рођења: 17.3.1960 године

Мјесто рођења: Добој

Пребивалиште:  Добој

Стручна спрема: ВСС

Националност: Бошњак

Странка: БХ Зелени

 

 

 

 

 

 

 

Име и презиме: АЛИЈА ТАБАКОВИЋAlija Tabaković

Датум рођења: 8.2.1979. године

Мјесто рођења: Осмаче

Пребивалиште: Сребреница

Стручна спрема: ВСС

Националност: Бошњак

Странка: СДА

 

 

 

 

 

 

Име и презиме: АДИЛ ОСМАНОВИЋ page 0001

Датум рођења: 24.7.1963. године

Мјесто рођења: Пурачић-Лукавац

Пребивалиште: Теслић

Стручна спрема: ДР

Националност: Бошњак

Странка: СДА

 

 

 

 

 

 

Име и презиме: ЏЕВАД МАХМУТОВИЋ Mahmutovic

Датум рођења: 16.4.1972. године

Мјесто рођења: Голубовић-Велика Кладуша

Пребивалиште: Милићи

Стручна спрема: ДР 

Националност: Бошњак

Странка: СДА

 

 

 

 

Рођена је 11.07.1952. године у Бањој Луци, гдје је завршила основну школу и Гимназију, а Економски факултету Загребу. Цијели радни вијек је провела у просвјети, радећи на више бањалучких средњих школа : Управна, Гимназија, Туристичко-угоститељска, Економска и Музичка као професор економске групе предмета. 2000 године изабрана је за одборницу у Скупштини града Бања Лука, а 2002, 2006, 2010.  за посланицу у Народној скупштини Републике Српске. Од 2006-2010. обављала је функцију потпредсједнице НСРС, а од 2010-2014. обавља дужност министрице породице, омладине и спорта. Два пута бирана је за потпредсједницу Савеза независних социјалдемократа на којој дужности је и данас, а за свој рад предсједник РС-а Рајко Кузмановић одликовао ју је Орденом Нјегоша ИИ реда. Удата је, мајка двоје дјеце.
Национална припадност: Хрватица.

Nada TesanovicРођена је 11.07.1952. године у Бањој Луци, гдје је завршила основну школу и Гимназију, а Економски факултету Загребу.

Цијели радни вијек је провела у просвјети, радећи на више бањалучких средњих школа: Управна, Гимназија, Туристичко-угоститељска, Економска и Музичка као професор економске групе предмета. 2000 године изабрана је за одборницу у Скупштини града Бања Лука, а 2002, 2006, 2010. за посланицу у Народној скупштини Републике Српске.

Од 2006 - 2010. обављала је функцију потпредсједнице НСРС, а од 2010-2014. обавља дужност министрице породице, омладине и спорта. Од 2014-2018. године била предсједавајућа Вијећа народа Републике Српске. Два пута бирана је за потпредсједницу Савеза независних социјалдемократа на којој дужности је и данас, а за свој рад предсједник РС-а Рајко Кузмановић одликовао ју је Орденом Нјегоша II реда. Удата је, мајка двоје дјеце.

Национална припадност: Хрватица.

 

Вијеће народа Републике Српске конституисано је 29. априла 2003. године, на основу Одлуке Уставног суда Босне и Херцеговине, број У-5/98, познате као Одлуке о конститутивности народа.

Организација и функционисање Вијећа народа прописана је Уставом Републике Српске, законима и другим прописима, као и Пословником Вијећа народа. Чланом 69. Устава Републике Српске допуњеног Амандманом LXXVI, утврђено је да законодавну власт у Републици Српској врше Народна скупштина Републике Српске и Вијеће народа Републике Српске.

Вијеће народа има четири клуба делегата који броје по осам делегата из клубова делегата конститутивних народа и четири делегата у клубу делегата Осталих народа, односно укупно 28 делегата. Такође, Вијеће народа има предсједавајућег и три потпредсједавајућа који су представници сва три конститутивна народа у Републици Српској, представника Осталих народа, те генералног секретара који руководи Службом Вијећа народа, који је и наредбводавац за финансијско и материјално пословање Вијећа народа.

Основна функција Вијећа народа Републике Српске огледа се у томе да штити витални национални интерес конститутивних народа у Републици Српској. Закони, прописи и други општи акти које изгласа Народна скупштина, али под условом да тим законима, прописима и општим актима нису повријеђени витални национални интереси конститутивних народа.

Витални национални интереси су дефинисани чланом 70. Устава Републике Српске допуњеног Амандманом LXXVII, на сљедећи начин:

- остваривање права конститутивних народа да буду адекватно заступљени у законодавним, извршним и правосудним органима власти,

- идентитет једног конститутивног народа,

- уставни амандмани,

- организација органа јавне власти,

- једнака права конститутивних народа у процесу доношења одлука,

- образовање, вјероисповјест, језик, његовање културе, традиције и културно наслијеђе,

- територијална организација,

- систем јавног информисања и

- друга питања која би се третирала као питања од виталног националног интереса уколико тако сматра 2/3 једног од клубова делегата конститутивних народа у Вијећу народа.

Поткатегорије