Новости

Комисија за избор и именовање бира Вијеће народа Републике Српске и има 7 чланова.
Предсједник, замјеник предсједника и 5 чланова бирају се из реда делегата – по два    делегата из сваког конститутивног народа и један делегат из реда Осталих“.
Листу кандидата за  избор предсједника, замјеника предсједника и 5 чланова подноси предсједавајући Вијећа народа, на основу претходног договора са предсједницима клубова делегата.
Комисија за избор и именовање обавља сљедеће послове: утврђује приједлог именовања предсједника, замјеника предсједника, делегата и других лица у радна тијела Вијећа народа; подноси Вијећу народа извјештај овлаштеног предлагача о избору судија Уставног суда Републике Српске; утврђује приједлог одлуке о одузимању имунитета делегатима у случајевима предвиђеним Уставом и законом; разматра разлоге престанка мандата делегатима и покреће поступак за додјелу мандата новом делегату на начин прописан законом; разматра и друга питања у вези са мандатско-имунитетским правима делегата.
 

Комисија за избор и именовање бира Вијеће народа Републике Српске и има 7 чланова.  

Предсједник, замјеник предсједника и 5 чланова бирају се из реда делегата – по два    делегата из сваког конститутивног народа и један делегат из реда Осталих“.Листу кандидата за  избор предсједника, замјеника предсједника и 5 чланова подноси предсједавајући Вијећа народа, на основу претходног договора са предсједницима клубова делегата.

Комисија за избор и именовање обавља сљедеће послове: утврђује приједлог именовања предсједника, замјеника предсједника, делегата и других лица у радна тијела Вијећа народа; подноси Вијећу народа извјештај овлаштеног предлагача о избору судија Уставног суда Републике Српске; утврђује приједлог одлуке о одузимању имунитета делегатима у случајевима предвиђеним Уставом и законом; разматра разлоге престанка мандата делегатима и покреће поступак за додјелу мандата новом делегату на начин прописан законом; разматра и друга питања у вези са мандатско-имунитетским правима делегата.

Састав комисије:

1. Мирко Панџа, предсједник
2. Живко Марјанац, замјеник предсједника
3. Данијел Пухалић, члан
4. Мирјана Матановић Бундало, члан
5. Никола Ковачевић, члан
6. Аида Прешић, члан
7. Алија Табаковић, члан

Законодавно-правну комисију бира Вијеће народа и има 7 чланова.
Предсједник, замјеник предсједника и 5 чланова бирају се из реда делегата – по два      делегата из сваког конститутивног народа и један делегат из реда Осталих“.
Предсједник и замјеник предсједника Комисије се бира из реда предсједавајућег или једног од потпредсједавајућих.
Законодавно-правна комисија обавља сљедеће послове: разматра нацрте и приједлоге аката које доноси Вијеће народа из своје надлежности са становишта њихове усклађености са Уставом и правним системом као и у погледу правне обраде ових аката;
прати изграђивање правног система и даје Вијећу народа мишљења и приједлоге о начелним питањима изграђивања тог система; прати примјену овог пословника и даје мишљење Предсједништву Вијећа народа о приједлогу промјена појединих одредаба овог пословника; утврђује пречишћене текстове аката које је донијело Вијеће народа; утврђује приједлог аутентичног тумачења аката које је донијело Вијеће народа и ради друге послове које одреди Предсједништво или Вијеће народа.
 

Законодавно-правну комисију бира Вијеће народа и има 7 чланова. 

Предсједник, замјеник предсједника и 5 чланова бирају се из реда делегата – по два делегата из сваког конститутивног народа и један делегат из реда Осталих.

Предсједник и замјеник предсједника Комисије се бира из реда предсједавајућег или једног од потпредсједавајућих. 

Законодавно-правна комисија обавља сљедеће послове: разматра нацрте и приједлоге аката које доноси Вијеће народа из своје надлежности са становишта њихове усклађености са Уставом и правним системом као и у погледу правне обраде ових аката;прати изграђивање правног система и даје Вијећу народа мишљења и приједлоге о начелним питањима изграђивања тог система; прати примјену овог пословника и даје мишљење Предсједништву Вијећа народа о приједлогу промјена појединих одредаба овог пословника; утврђује пречишћене текстове аката које је донијело Вијеће народа; утврђује приједлог аутентичног тумачења аката које је донијело Вијеће народа и ради друге послове које одреди Предсједништво или Вијеће народа.

Састав комисије:

1. Џевад Махмутовић, предсједник
2. Славиша Мркаја, замјеник предсједника
3. Марија Топић Николић, члан
4. Љубиша Крунић, члан
5. Марко Јоргић, члан
6. Јосип Јерковић, члан
7. Армин Хамзић, члан.

Уставну комисију Вијећа народа Републике Српске бира Вијеће народа и има 11 чланова.
Уставна комисија Вијећа народа обавља сљедеће послове: прати и проучава примјену и остваривање Устава Републике Српске; разматра нацрт аката о промјени Устава Републике Српске; разматра обавјештења, приједлоге и мишљења Уставног суда Републике Српске о остваривању уставности и законитости; утврђује одговоре Уставном суду Републике Српске и уставном суду Босне и Херцеговине поводом покренутог поступка за оцјену уставности и законитости других аката пред Уставним судом, које доноси Вијеће народа.

 

Уставну комисију Вијећа народа Републике Српске бира Вијеће народа и има 11 чланова.

 

Уставна комисија Вијећа народа обавља сљедеће послове: прати и проучава примјену и остваривање Устава Републике Српске; разматра нацрт аката о промјени Устава Републике Српске; разматра обавјештења, приједлоге и мишљења Уставног суда Републике Српске о остваривању уставности и законитости; утврђује одговоре Уставном суду Републике Српске и уставном суду Босне и Херцеговине поводом покренутог поступка за оцјену уставности и законитости других аката пред Уставним судом, које доноси Вијеће народа.

Састав комисије:

1. Војислав Глигић, предсједник
2. Сребренка Голић, замјеник предсједника
3. Адил Османовић, члан
4. Маринко Драгишић, члан
5. Франц Сошња, члан
6. Мијо Перкунић, члан
7. Делфа Биберовић Шур, члан
 

Из реда стручњака из области права изабрани су: 

1. Седад Дедић, члан из реда бошњачког народа
2. Остоја Кременовић, члан из реда српског народа
3. Славко Зовкић, члан из реда хрватског народа
4. Дубравка Мацановић, члан из реда Осталих народа

 

 

 

Име и презиме: ЈОВАНА ЧАРКИЋJovana arki generalni sekretar VNRS page 0001
 
Датум рођења: 31.10.1979. године
 
Мјесто рођења: Београд
 
Пребивалиште: Бања Лука
 
Стручна спрема: ВСС
 
Националност: Остали
 
Странка: СНСД

 

 

 

 

 

 

Име и презиме: ФРАНЦ СОШЊА  Franc Šošnja

Датум рођења: 29.9.1956. године

Мјесто рођења: Бања Лука

Пребивалиште: Бања Лука

Стручна спрема: ВСС

Националност: Словенац  

Странка: СНСД

 

 

 

 

 

 

Име и презиме: ДАНИЈЕЛ ПУХАЛИЋDanijel Puhalić

Датум рођења: 1.5.1974. године

Мјесто рођења: Босанска Дубица

Пребивалиште: Козарска Дубица

Стручна спрема: ВСС

Националност: Црногорац

Странка: НПС

 

 

 

 

 

Име и презиме: СЛАВИША МРКАЈА

Датум рођења: 05.06.1978. годинеIMG 1517

Мјесто рођења: Сарајевво

Пребивалиште: Братунац

Стручна спрема: ВСС

Националност: Црногорац

Странка: СНСД

 

 

 

 
На Другој редовној сједници Вијећа народа Републике Српске одржаној 24. јануара 2023. године за генералног секретара Вијећа народа изабран је Небојша Згоњанин.
 
Генерални секретар
 
 
Генерални секретар Вијећа народа руководи службом Вијећа народа и наредбодавац је за финансијско и материјално  пословање Вијећа народа и Службе Вијећа народа. Генерални секретар Вијећа народа помаже предсједавајућем Вијећа народа у припремању и организовању сједница Вијећа народа, клубова делегата и ради друге послове које му повјере Вијеће народа и предсједавајући Вијећа народа. У погледу права, дужности и одговорности из рада и по основу рада у Служби Вијећа народа, генерални секретар Вијећа народа има права и дужности функционера који руководи самосталним органом републичке управе. Генерални секретар Вијећа народа за свој рад и рад Службе Вијећа народа одговоран је Вијећу народа.
 

На конститутивној сједници Вијећа народа Републике Српске одржаној 15. децембра 2022. године за потпредсједавајућег Вијећа народа изабрана је Јована Чаркић, делегат Осталих народа.

 Jovana arki generalni sekretar VNRS page 0001

 

Биографија потпредсједавајуће ВНРС Јоване Чаркић                                                                                                   

Потпредсједавајући Вијећа народа надлежан је да разматра законе, прописе и друге акте које је изгласала Народна скупштина Републике Српске са аспекта виталних националних интереса конститутивних народа, помаже предсједавајућем у обављању послова из његове надлежности, учествује у припреми сједница Вијећа народа, на основу овлашћења предсједавајућег или у другим случајевима предвиђеним овим пословником сaзивa и прeдсjeдaвa сjeдницама Виjeћa нaрoдa, учествује у раду Предсједништва и Колегијума Вијећа народа, стара се о досљедној примјени Пословника Вијећа народа, покреће иницијативе за измјене и допуне постојећих аката Вијећа народа и његових радних тијела или израду нових, учествује у односима и сарадњи Виjeћa нaрoдa сa Народном скупштином Републике Српске и другим oргaнимa и институциjaмa Рeпубликe Српскe и Босне и Херцеговине, као и o oднoсимa и сaрaдњи сa мeђунaрoдним oргaнизaциjaмa, обавља и друге послове из свoje нaдлeжнoсти, у складу са Уставом, законом и пословником.

На конститутивној сједници Вијећа народа Републике Српске одржаној 15. децембра 2022. године за потпредсједавајућег Вијећа народа изабрана је Нада Тешановић, делегат  хрватског народа.

 Nada Teanovi slika page 0001

Биографија потпредсједавајуће ВНРС Наде Тешановић

Потпредсједавајући Вијећа народа надлежан је да разматра законе, прописе и друге акте које је изгласала Народна скупштина Републике Српске са аспекта виталних националних интереса конститутивних народа, помаже предсједавајућем у обављању послова из његове надлежности, учествује у припреми сједница Вијећа народа, на основу овлашћења предсједавајућег или у другим случајевима предвиђеним овим пословником сaзивa и прeдсjeдaвa сjeдницама Виjeћa нaрoдa, учествује у раду Предсједништва и Колегијума Вијећа народа, стара се о досљедној примјени Пословника Вијећа народа, покреће иницијативе за измјене и допуне постојећих аката Вијећа народа и његових радних тијела или израду нових, учествује у односима и сарадњи Виjeћa нaрoдa сa Народном скупштином Републике Српске и другим oргaнимa и институциjaмa Рeпубликe Српскe и Босне и Херцеговине, као и o oднoсимa и сaрaдњи сa мeђунaрoдним oргaнизaциjaмa, обавља и друге послове из свoje нaдлeжнoсти, у складу са Уставом, законом и пословником.

Заштита виталног националног интереса над изгласаним законима, прописима и другим општим актима је двојака (члан 70. Устава Републике Српске допуњен Амандманом LXXXII), а огледа се у томе да предсједавајући и потпредсједавајући могу донијети одлуку да је законом, прописом или општим актом повријеђен витални национални интерес неког од конститутивних народа или да ту одлуку донесе двотрећинском већином један од клубова делегата конститутивних народа. Клуб делегата Осталих народа, учествује у раду Вијећа народа и има право гласа, али нема право покретања поступака за заштити виталног националног интереса.

Из овога произилази да се основне функције Вијећа народа остварују кроз институцију предсједавајућег и потпредсједавајућих или у оквиру клубова делегата конститутивних народа.
У складу са утврђеном уставном и законском процедуром у Републици Српској, у поступак заштите виталног националног интереса, након завршене процедуре у Вијећу народа, укључује се и Народна скупштина Републике Српске. Наиме, уколико спорни акт не буде усаглашен на сједници Вијећа народа, засиједа Заједничка комисија Народне скупштине и Вијећа народа за усаглашавање закона, прописа и аката. На сједници Заједничке комисије, чланови комисије покушавају усагласити изгласане акте на Народној скупштини и предложене амандмане у Вијећу народа. Уколико се не постигне сагласност, спорни акт се упућује Уставном суду Републике Српске, односно Вијећу за заштиту виталног интереса.

Вијеће народа Републике Српске у два случаја, утврђена Уставом Републике Српске, равноправно са Народном скупштином Републике Српске, учествује у доношењу одлука о:
1. промјени Устава Републике Српске и
2. избору судија Уставног суда Републике Српске.

Заједничка комисија Народне скупштине Републике Српске и Вијећа народа Републике Српске за усаглашавање закона, прописа и аката - Заједничка комисија Народне скупштине и Вијећа народа има по пет чланова из обе институције. Предсједавајући Вијећа народа, је по функцији, стални члан комисије, а остали чланови из Вијећа народа бирају се на сједници Вијећа народа за сваки случај посебно, и то из сваког клуба делегата по један члан.
Предсједавање Заједничком комисијом утврђено је Пословником о раду Заједничке комисије Народне ксупштине и Вијећа народа на начин да у периоду од 1.1. до 30.6. комисијом предсједава предсједник Народне скупштине, а у периоду од 1.7. до 31.12. предсједава предсједавајући Вијећа народа. На сједници Заједничке комисије усаглашавају се спорни акти, односно изгласани закони, прописи и општи акти у Народној скупштини и предложени амандмани у Вијећу народа. Ако дође до усаглашавања, акт се сматра усвојеним и шаље се на објављивање у Службени гласник Републике Српске, у супротном акт се упућује Вијећу за заштиту виталног интереса при Уставном суду Републике Српске на разматрање и доношење коначне одлуке.

Вијеће за заштиту виталног интереса при Уставном суду Републике Српске - Уставни суд Републике Српске је 14.3.2005. године формирао Вијеће за заштиту виталног интереса чија је надлежност да разматра предмете из домена виталног интереса, а чије су одлуке коначне. Вијеће броји седам судија, и то из сваког конститутивног народа по два и један судија из реда Осталих народа.
Вијеће за заштиту виталног интереса одлучује двотрећинском већином гласова о томе да ли се предметни закон односи на витални интерес једног од конститутивних народа. Како би Вијеће одлучило да ли се ради о повреди виталног интереса, потребан је глас најмање двојице судија.
У року од једне седмице, Вијеће одлучује о прихватљивости предмета. Уколико Вијеће за заштиту виталног интереса одлучи о прихватљивости предмета, има рок од мјесец дана да одлучује у меритуму. Уколико Суд донесе позитивну одлуку о виталном интересу, тај закон се сматра неусвојеним, те се документ враћа предлагачу који треба покренути нову процедуру. У том случају предлагач не може доставити исти текст закона, прописа или акта. У случају да Суд одлучи да се предметни закон не односи на витални интерес, сматра се да је закон усвојен.


Унутрашња организација Вијећа народа Републике Српске уређена је Пословником.

Вијеће народа има предсједавајућег и три потпредсједавајућа који се бирају на конститутивној сједници већином гласова од укупног броја делегата.
Предсједавајућег и потпредсједвајуће предлажу клубови делегата.
Предсједавајући и потпредсједавајући чине Предсједништво Вијећа народа.
У раду Предсједништва Вијећа народа без права одлучивања учествује и генерални секретар као и друга лица по позиву Предсједништва.

Колегиј Вијећа народа састоји се од: чланова Предсједништва Вијећа народа, предсједника клубова делегата у Вијећу народа и генералног секретара Вијећа народа.

Генералног секретара бира и разрјешава Вијеће народа Републике Српске.
Генерални секретар Вијећа народа помаже предсједавајућем Вијећа народа у припремању и организовању сједница Вијећа народа, клубова делегата и и ради друге послове које му повјере Вијеће народа и предсједавајући Вијећа народа.
Генерални секретар руководи службом Вијећа народа и наредбодавац је за финансијско и материјално пословање Вијећа народа и Службе Вијећа народа.
Генерални секретар Вијећа народа има замјеника који му помаже у раду.

Радна тијела су важан сегмент законодавног рада Вијећа народа.
Радна тијела Вијећа народа су Уставна и законодавно-правна комисија и Административна комисија.
Пословником Вијећа народа је одређен начин избора, број чланова и послови које обављају ове двије комисије.

Вијеће народа оснива Службу за обављање стручних, административних и техничких послова.
Рад Службе усмјерава и усклађује генерални секретар Вијећа народа и одговоран је за њезин рад Вијећу народа.

Послове Службе обављају службеници разврстани у слиједећа организационе јединице:

  • Кабинету предсједавајућег Вијећа народа
  • Кабинетима потпредсједавајућих Вијећа народа
  • Кабинет генералном секретару Вијећа народа

 

На конститутивној сједници Вијећа народа Републике Српске одржаној 15. децембра 2022. године за потпредсједавајућег Вијећа народа изабран је Војислав Глигић, делегат  српског народа.                                                                                                                                                                                              Vojislav Gligić

Бографија потпредсједавајућег господина Војислава Глигића

Потпредсједавајући Вијећа народа надлежан је да разматра законе, прописе и друге акте које је изгласала Народна скупштина Републике Српске са аспекта виталних националних интереса конститутивних народа, помаже предсједавајућем у обављању послова из његове надлежности, учествује у припреми сједница Вијећа народа, на основу овлашћења предсједавајућег или у другим случајевима предвиђеним овим пословником сaзивa и прeдсjeдaвa сjeдницама Виjeћa нaрoдa, учествује у раду Предсједништва и Колегијума Вијећа народа, стара се о досљедној примјени Пословника Вијећа народа, покреће иницијативе за измјене и допуне постојећих аката Вијећа народа и његових радних тијела или израду нових, учествује у односима и сарадњи Виjeћa нaрoдa сa Народном скупштином Републике Српске и другим oргaнимa и институциjaмa Рeпубликe Српскe и Босне и Херцеговине, као и o oднoсимa и сaрaдњи сa мeђунaрoдним oргaнизaциjaмa, обавља и друге послове из свoje нaдлeжнoсти, у складу са Уставом, законом и пословником.

Поткатегорије