Име и презиме: АЛЕКСАНДРА ДАЛШАШО ЛЕПИРAleksandra Dalšašo Lepir

Датум рођења: 28.8.1981. године

Мјесто рођења: БАЊА ЛУКА

Пребивалиште: ПРЊАВОР

Стручна спрема: ВСС

Националност:Италијан

Kлуб делегата из реда: осталих народа

Странка: СНСД

 

 

 

 

Име и презиме: ФРАНЦ СОШЊА  Franc Šošnja

Датум рођења: 29.9.1956. године

Мјесто рођења: БАЊА ЛУКА

Пребивалиште: БАЊА ЛУКА

Стручна спрема: ВСС

Националност: Словенац  

Kлуб делегата из реда: осталих народа

Странка: СНСД

 

 

 

 

 

 

Име и презиме: ДАНИЈЕЛ ПУХАЛИЋDanijel Puhalić

Датум рођења: 1.5.1974. године

Мјесто рођења: КОЗАРСКА ДУБИЦА

Пребивалиште: КОЗАРСКА ДУБИЦА

Стручна спрема: ВСС

Националност: Црногорац

Kлуб делегата из реда: осталих народа

Странка: ДНС

 

 

 

 

Име и презиме: РАДЕНКО РИКИЋRadenko Rikić

Датум рођења: 5.8.1978. године

Мјесто рођења: ЗВОРНИК

Пребивалиште: ЗВОРНИК

Стручна спрема: Мастер економских наука

Националност: Црногорац

Kлуб делегата из реда: осталих народа

Странка: Нестраначка личност

 

 

 

На сједници Вијећа народа Републике Српске одржаној 10. јануара 2019. године за генералног секретара Вијећа народа Републике Српске изабрана је Јована Чаркић. 

Биографија генералног секретара госпође Јоване Чаркић                                            

Генерални секретар Вијећа народа руководи службом Вијећа народа и наредбодавац је за финансијско и материјално  пословање Вијећа народа и Службе Вијећа народа. Генерални секретар Вијећа народа помаже предсједавајућем Вијећа народа у припремању и организовању сједница Вијећа народа, клубова делегата и ради друге послове које му повјере Вијеће народа и предсједавајући Вијећа народа. У погледу права, дужности и одговорности из рада и по основу рада у Служби Вијећа народа, генерални секретар Вијећа народа има права и дужности функционера који руководи самосталним органом републичке управе. Генерални секретар Вијећа народа за свој рад и рад Службе Вијећа народа одговоран је Вијећу народа.

На конститутивној сједници Вијећа народа Републике Српске одржаној 6. фебруара 2019. године за потпредсједавајућег Вијећа народа изабрана је Александра Далшашо Лепир,из реда Осталих.

 Aleksandra Dalšašo Lepir                                                                                                    

 Биографија потпредсјдавајуће госпође Александре Далшашо Лепир

Потпредсједавајући Вијећа народа надлежан је да разматра законе, прописе и друге акте које је изгласала Народна скупштина Републике Српске са аспекта виталних националних интереса конститутивних народа, помаже предсједавајућем у обављању послова из његове надлежности, учествује у припреми сједница Вијећа народа, на основу овлашћења предсједавајућег или у другим случајевима предвиђеним овим пословником сaзивa и прeдсjeдaвa сjeдницама Виjeћa нaрoдa, учествује у раду Предсједништва и Колегијума Вијећа народа, стара се о досљедној примјени Пословника Вијећа народа, покреће иницијативе за измјене и допуне постојећих аката Вијећа народа и његових радних тијела или израду нових, учествује у односима и сарадњи Виjeћa нaрoдa сa Народном скупштином Републике Српске и другим oргaнимa и институциjaмa Рeпубликe Српскe и Босне и Херцеговине, као и o oднoсимa и сaрaдњи сa мeђунaрoдним oргaнизaциjaмa, обавља и друге послове из свoje нaдлeжнoсти, у складу са Уставом, законом и пословником.

На приједлог Клуба делегата из реда бошњачког народа, а након избора досадашњег потпредсједавајућег Вијећа народа Републике Српске из реда бошњачког народа, господина Џевада Махмутовића, на дужност замјеника министра за људска права и избјеглице у Савјету министара БиХ, за потпредсједавајућег Вијећа народа Републике Српске из реда бошњачког народа изабран је господин Михнет Окић.

 

 Mihnet Okić

 Биографија потпредсјдавајућег господина Михнета Окића

Потпредсједавајући Вијећа народа надлежан је да разматра законе, прописе и друге акте које је изгласала Народна скупштина Републике Српске са аспекта виталних националних интереса конститутивних народа, помаже предсједавајућем у обављању послова из његове надлежности, учествује у припреми сједница Вијећа народа, на основу овлашћења предсједавајућег или у другим случајевима предвиђеним овим пословником сaзивa и прeдсjeдaвa сjeдницама Виjeћa нaрoдa, учествује у раду Предсједништва и Колегијума Вијећа народа, стара се о досљедној примјени Пословника Вијећа народа, покреће иницијативе за измјене и допуне постојећих аката Вијећа народа и његових радних тијела или израду нових, учествује у односима и сарадњи Виjeћa нaрoдa сa Народном скупштином Републике Српске и другим oргaнимa и институциjaмa Рeпубликe Српскe и Босне и Херцеговине, као и o oднoсимa и сaрaдњи сa мeђунaрoдним oргaнизaциjaмa, обавља и друге послове из свoje нaдлeжнoсти, у складу са Уставом, законом и пословником.

Заштита виталног националног интереса над изгласаним законима, прописима и другим општим актима је двојака (члан 70. Устава Републике Српске допуњен Амандманом LXXXII), а огледа се у томе да предсједавајући и потпредсједавајући могу донијети одлуку да је законом, прописом или општим актом повријеђен витални национални интерес неког од конститутивних народа или да ту одлуку донесе двотрећинском већином један од клубова делегата конститутивних народа. Клуб делегата Осталих народа, учествује у раду Вијећа народа и има право гласа, али нема право покретања поступака за заштити виталног националног интереса.

Из овога произилази да се основне функције Вијећа народа остварују кроз институцију предсједавајућег и потпредсједавајућих или у оквиру клубова делегата конститутивних народа.
У складу са утврђеном уставном и законском процедуром у Републици Српској, у поступак заштите виталног националног интереса, након завршене процедуре у Вијећу народа, укључује се и Народна скупштина Републике Српске. Наиме, уколико спорни акт не буде усаглашен на сједници Вијећа народа, засиједа Заједничка комисија Народне скупштине и Вијећа народа за усаглашавање закона, прописа и аката. На сједници Заједничке комисије, чланови комисије покушавају усагласити изгласане акте на Народној скупштини и предложене амандмане у Вијећу народа. Уколико се не постигне сагласност, спорни акт се упућује Уставном суду Републике Српске, односно Вијећу за заштиту виталног интереса.

Вијеће народа Републике Српске у два случаја, утврђена Уставом Републике Српске, равноправно са Народном скупштином Републике Српске, учествује у доношењу одлука о:
1. промјени Устава Републике Српске и
2. избору судија Уставног суда Републике Српске.

Заједничка комисија Народне скупштине Републике Српске и Вијећа народа Републике Српске за усаглашавање закона, прописа и аката - Заједничка комисија Народне скупштине и Вијећа народа има по пет чланова из обе институције. Предсједавајући Вијећа народа, је по функцији, стални члан комисије, а остали чланови из Вијећа народа бирају се на сједници Вијећа народа за сваки случај посебно, и то из сваког клуба делегата по један члан.
Предсједавање Заједничком комисијом утврђено је Пословником о раду Заједничке комисије Народне ксупштине и Вијећа народа на начин да у периоду од 1.1. до 30.6. комисијом предсједава предсједник Народне скупштине, а у периоду од 1.7. до 31.12. предсједава предсједавајући Вијећа народа. На сједници Заједничке комисије усаглашавају се спорни акти, односно изгласани закони, прописи и општи акти у Народној скупштини и предложени амандмани у Вијећу народа. Ако дође до усаглашавања, акт се сматра усвојеним и шаље се на објављивање у Службени гласник Републике Српске, у супротном акт се упућује Вијећу за заштиту виталног интереса при Уставном суду Републике Српске на разматрање и доношење коначне одлуке.

Вијеће за заштиту виталног интереса при Уставном суду Републике Српске - Уставни суд Републике Српске је 14.3.2005. године формирао Вијеће за заштиту виталног интереса чија је надлежност да разматра предмете из домена виталног интереса, а чије су одлуке коначне. Вијеће броји седам судија, и то из сваког конститутивног народа по два и један судија из реда Осталих народа.
Вијеће за заштиту виталног интереса одлучује двотрећинском већином гласова о томе да ли се предметни закон односи на витални интерес једног од конститутивних народа. Како би Вијеће одлучило да ли се ради о повреди виталног интереса, потребан је глас најмање двојице судија.
У року од једне седмице, Вијеће одлучује о прихватљивости предмета. Уколико Вијеће за заштиту виталног интереса одлучи о прихватљивости предмета, има рок од мјесец дана да одлучује у меритуму. Уколико Суд донесе позитивну одлуку о виталном интересу, тај закон се сматра неусвојеним, те се документ враћа предлагачу који треба покренути нову процедуру. У том случају предлагач не може доставити исти текст закона, прописа или акта. У случају да Суд одлучи да се предметни закон не односи на витални интерес, сматра се да је закон усвојен.


Унутрашња организација Вијећа народа Републике Српске уређена је Пословником.

Вијеће народа има предсједавајућег и три потпредсједавајућа који се бирају на конститутивној сједници већином гласова од укупног броја делегата.
Предсједавајућег и потпредсједвајуће предлажу клубови делегата.
Предсједавајући и потпредсједавајући чине Предсједништво Вијећа народа.
У раду Предсједништва Вијећа народа без права одлучивања учествује и генерални секретар као и друга лица по позиву Предсједништва.

Колегиј Вијећа народа састоји се од: чланова Предсједништва Вијећа народа, предсједника клубова делегата у Вијећу народа и генералног секретара Вијећа народа.

Генералног секретара бира и разрјешава Вијеће народа Републике Српске.
Генерални секретар Вијећа народа помаже предсједавајућем Вијећа народа у припремању и организовању сједница Вијећа народа, клубова делегата и и ради друге послове које му повјере Вијеће народа и предсједавајући Вијећа народа.
Генерални секретар руководи службом Вијећа народа и наредбодавац је за финансијско и материјално пословање Вијећа народа и Службе Вијећа народа.
Генерални секретар Вијећа народа има замјеника који му помаже у раду.

Радна тијела су важан сегмент законодавног рада Вијећа народа.
Радна тијела Вијећа народа су Уставна и законодавно-правна комисија и Административна комисија.
Пословником Вијећа народа је одређен начин избора, број чланова и послови које обављају ове двије комисије.

Вијеће народа оснива Службу за обављање стручних, административних и техничких послова.
Рад Службе усмјерава и усклађује генерални секретар Вијећа народа и одговоран је за њезин рад Вијећу народа.

Послове Службе обављају службеници разврстани у слиједећа организационе јединице:

  • Кабинету предсједавајућег Вијећа народа
  • Кабинетима потпредсједавајућих Вијећа народа
  • Кабинет генералном секретару Вијећа народа

 

На конститутивној сједници Вијећа народа Републике Српске одржаној  12.децембра 2018. године за потпредсједавајућег Вијећа народа изабран је Глигић Војислав, делегат српског народа.                                                                                                                                                                                                             Vojislav Gligić

Бографија потпредсједавајућег господина Војислава Глигића

Потпредсједавајући Вијећа народа надлежан је да разматра законе, прописе и друге акте које је изгласала Народна скупштина Републике Српске са аспекта виталних националних интереса конститутивних народа, помаже предсједавајућем у обављању послова из његове надлежности, учествује у припреми сједница Вијећа народа, на основу овлашћења предсједавајућег или у другим случајевима предвиђеним овим пословником сaзивa и прeдсjeдaвa сjeдницама Виjeћa нaрoдa, учествује у раду Предсједништва и Колегијума Вијећа народа, стара се о досљедној примјени Пословника Вијећа народа, покреће иницијативе за измјене и допуне постојећих аката Вијећа народа и његових радних тијела или израду нових, учествује у односима и сарадњи Виjeћa нaрoдa сa Народном скупштином Републике Српске и другим oргaнимa и институциjaмa Рeпубликe Српскe и Босне и Херцеговине, као и o oднoсимa и сaрaдњи сa мeђунaрoдним oргaнизaциjaмa, обавља и друге послове из свoje нaдлeжнoсти, у складу са Уставом, законом и пословником.

На конститутивној сједници Вијећа народа Републике Српске одржаној 12.децембра 2018. године за предсједавајућег Вијећа народа изабрана је НадаТешановић, делегат  хрватског народа.

Nada Tešanović
Биографија предсједавајуће ВНРС госпође Наде Тешановић

Предсједавајући Вијећа народа надлежан је да представља Вијеће народа, утврђује мјесто и вријеме одржавања, као и приједлог дневног реда сједница Вијећа народа, Предсједништва и Колегијума Вијећа народа, сaзивa и предсједава сjeдницама Виjeћa нaрoдa, Предсједништва и Колегијума Виjeћa нaрoдa, прeдлaжe днeвни рeд сjeдница Виjeћa нaрoдa, Предсједништва и Колегијума Виjeћa нaрoдa, разматра законе, прописе и друге акте које је изгласала Народна скупштина Републике Српске са аспекта виталних националних интереса конститутивних народа, стaрa се o досљедној примjeни Пoслoвникa Виjeћa нaрoдa, пoтписуje aкте кojе дoнoси Виjeћe нaрoдa, покреће иницијативе за измјене и допуне постојећих аката Вијећа народа и његових радних тијела или израду нових, даје упутства генералном секретару Вијећа народа у вези са извршавањем послова и задатака које обавља Служба Вијећа народа, учествује у раду Заједничке комисије Народне скупштине Републике Српске и Вијећа народа за усаглашавање закона, прописа и аката, као стални члан, стaрa се o oднoсимa и сaрaдњи Виjeћa нaрoдa сa Народном скупштином Републике Српске и другим oргaнимa и институциjaмa Рeпубликe Српскe и Босне и Херцеговине, као и o oднoсимa и сaрaдњи сa мeђунaрoдним oргaнизaциjaмa, обавља и друге послове из свoje нaдлeжнoсти, у складу са Уставом, законом и пословником.

КАБИНЕТ ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋЕГ  

ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ

Т. 051/247-446

Ф. 051/247-653

Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

 
КАБИНЕТИ ПОТПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИХ  

КАБИНЕТ ПОТПРЕДСЈЕДАВАЈУЋЕГ ИЗ РЕДА СРПСКОГ НАРОДА

Т. 051/247-449

Ф. 051/247-665

Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

 

КАБИНЕТ ПОТПРЕДСЈЕДАВАЈУЋЕГ ИЗ РЕДА БОШЊАЧКОГ НАРОДА

Т. 051/247-448

Ф. 051/247-655

Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

 

КАБИНЕТ ПОТПРЕДСЈЕДАВАЈУЋЕГ ИЗ РЕДА ОСТАЛИХ НАРОДА

Т. 051/247-450

Ф. 051/247-658    

Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

 
СЕКРЕТАРИЈАТ СЛУЖБЕ ВИЈЕЋА НАРОДА  

ГЕНЕРАЛНИ СЕКРЕТАР

Т. 051/247-455                                                        

Ф. 051/301-977                                                      

Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.  

 
КЛУБОВИ ДЕЛЕГАТА  

КЛУБ ДЕЛЕГАТА ХРВАТСКОГ НАРОДА

Т. 051/247-654

Ф. 051/247-653                                                                    

Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

 

КЛУБ ДЕЛЕГАТА СРПСКОГ НАРОДА

Т. 051/247-662

Ф. 051/247-665

Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

 

КЛУБ ДЕЛЕГАТА БОШЊАЧКОГ НАРОДА

Т. 051/247-656

Ф. 051/247-655

Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

 

КЛУБ ДЕЛЕГАТА ОСТАЛИХ НАРОДА

Т. 051/247-450, 247-663

Ф. 051/247-658                        

Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

  

     

 

Име и презиме: Нада ТешановићNada Tešanović

Датум рођења: 11.7.1952. године

Мјесто рођења: Бања Лука

Пребивалиште: Бања Лука

Стручна спрема:ВСС

Националност: Хрват

Kлуб делегата из реда: хрватског народа

Странка: СНСД

 

 

 

 

Име и презиме: Иво МијићIvo Mijić

Датум рођења: 22.6.1958. године

Мјесто рођења: Ново село

Пребивалиште: Брод

Стручна спрема: ВСС

Националност: Хрват

Kлуб делегата из реда: хрватског народа

Странка: ХДЗ БиХ

 

 

 

 

Име и презиме: Денис ИвановићDenis Ivanović

Датум рођења: 28.8.1998. године

Мјесто рођења: Пожега

Пребивалиште: Шамац

Стручна спрема:ВСС

Националност: Хрват

Kлуб делегата из реда: хрватског народа

Странка: ХДЗ БиХ

 

 

 

 

 

Име и презиме: Зденка ГојковићZdenka Gojković

Датум рођења: 8.10.1958. године

Мјесто рођења: Тузла:

Пребивалиште: Бања Лука:

Стручна спрема: ВСС

Националност: Хрват

Kлуб делегата из реда: хрватског народа

Странка: СП

 

 

 

 

Име и презиме: Драгана ЗецDragana Mikić

Датум рођења: 3.4.1978. године

Мјесто рођења: Нови Град

Пребивалиште: Бања Лука

Стручна спрема: ВСС

Националност: Хрват

Kлуб делегата из реда: хрватског народа

Странка: СДС

 

 

 

 

 

Име и презиме: Иво БошњакIvo Bošnjak

Датум рођења: 17.8.1958. године

Мјесто рођења: Трамошњица

Пребивалиште: Пелагићево

Стручна спрема: ВСС

Националност: Хрват

Kлуб делегата из реда: хрватског народа

Странка: ХДЗ1990, БиХ

 

 

 

 

Име и презиме: Иво KамењашевићIvo Kamenjašević

Датум рођења: 7.8.1963. године

Мјесто рођења: Трамошница

Пребивалиште: Пелагићево

Стручна спрема: ВСС

Националност: Хрват

Kлуб делегата из реда: хрватског народа

Странка: ХДЗ БиХ