Akta sa 16. redovne sjednice NSRS održane 11. maja 2021. godine - latinica

Dnevni red

Informacija o obavezama koje za Bosnu i Hercegovinu i Republiku Srpsku proističu iz procesa pridruživanja evropskoj uniji sa pregledom mjera i aktivnosti realizovanih tokom 2020. Godine

Izvještaj o razmatranju prijedloga kandidata za razrješenje direktora Agencije za osiguranje Republike Srpske

Finalni izvještaj o realizaciji akcionog plana za realizaciju prioriteta iz analitičkog izvještaja Evropske Komisije (zaključno sa majem 2020. Godine) - prvi dio

Finalni izvještaj o realizaciji akcionog plana za realizaciju prioriteta iz analitičkog izvještaja Evropske Komisije (zaključno sa majem 2020. Godine) - drugi dio

Finalni izvještaj o realizaciji akcionog plana za realizaciju prioriteta iz analitičkog izvještaja Evropske Komisije (zaključno sa majem 2020. Godine) - treći dio

Преглед оцјена, препорука и захтјева Европске комисије датих у извјештају о БиХ за 2020. годину

Zaključci Savjeta EU i izvještaj Evropskog parlamenta u vezi sa BiH

Tabelarni pregled usklađenosti propisa i drugih opštih akata Republike Srpske sa pravnom tekovinom EU i praksom i standardima Savjeta Evrope, u 2020. godini

Odluku o razrješenju direktora Agencije za osiguranje Republike Srpske

Odluka o izboru vršioca dužnosti direktora Agencije za osiguranje Republike Srpske

Zaključak o usvajanju Informacije o obavezama koje za Bosnu i Hercegovinu i Republiku Srpsku proističu iz procesa pridruživanja Evropskoj uniji sa pregledom mjera i aktivnosti realizovanih tokom 2020. godine