Права и дужности


Према Пословнику предсједавајући има слиједећа права и дужности:

 • Представља Вијеће народа
  Учествује у припреми сједнице вијећа народа, сазива је, предлаже дневни ред и предсједава сједницом
  Покреће разматрање питања из дјелокруга Вијећа народа на сједницама
  Усклађује рад радни хтијела Вијећа народа
  Стара се о примјењивању пословника Вијећа народа
  Стара се о остваривању начела јавности рада Вијећа народа и радних тијела Вијећа народа
  Стара се о остваривању права и дужности делегате у Вијећу народа И у вези са вршењем њихове функције из дјелокруга Вијећа народа
  Стара се о односима и сарадњи Вијећа народа са народном скупштином Републике Српске и другим органима у Републици Српској и Босни и Херцеговини и са међународним организацијама
  Потписује акте које доноси Вијеће народа
  Даје упуства генералном секретару Вијећа народа у вези са извршавањем послова и задатака које обавлја Служба Вијећа народа
  Одређује у случају спријечености који ће је од потпредсједавајућих замјењивати у његовом одсуству
  Обавља и друге послове предвиђене Уставом, посебним прописима и овим пословником.
 • Представља Вијеће народа
 • Учествује у припреми сједнице вијећа народа, сазива је, предлаже дневни ред и предсједава сједницом
 • Покреће разматрање питања из дјелокругаВијећа народа на сједницама
 • Усклађује рад радни хтијела Вијећа народа
 • Стара се о примјењивању пословника Вијећа народа
 • Стара се о остваривању начела јавности рада Вијећа народа и радних тијела Вијећа народа
 • Стара се о остваривању права и дужности делегате у Вијећу народа и у вези са вршењем њихове функције из дјелокруга Вијећа народа
 • Стара се о односима и сарадњи Вијећа народа са народном скупштином Републике Српске и другим органима у Републици Српској и Босни и Херцеговини и са међународним организацијама
 • Потписује акте које доноси Вијеће народа
 • Даје упуства генералном секретару Вијећа народа у вези са извршавањем послова и задатака које обавља Служба Вијећа народа
 • Одређује у случају спријечености који ће је од потпредсједавајућих замјењивати у његовом одсуству
 • Обавља и друге послове предвиђене Уставом, посебним прописима и овим пословником.