Akta sa 22. redovne sjednice NSRS održane 23. juna 2022. godine - latinica

Штампа
Објављено 24 јун 2022

Dnevni red

Zaključak o usvajanju Informacije o dugu sa stanjem na dan 31.12.2021. godine

Zaključak o usvajanju Konsolidovanog izvještaja o izvršenju Budžeta Republike Srpske za period 1.1 - 31.12.2021. godine

Zakon o geološkim istraživanjima

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o investicionim fondovima

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o predškolskom vaspitanju i obrazovanju

Zakon o izmjeni i dopunama Zakona o tržištu hartija od vrijednosti

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti

Zakon o osnovnom vaspitanju i obrazovanju

Prilozi