Linkovi


Procedura za zakone u vezi sa vitalnim interesima PDF Štampa

Zakoni, propisi i akti koje izglasa Narodna skupština Republike Srpske,  dostavljaju se na  razmatranje  Vijeću naroda Republike Srpske.

A) Procedure na zakone koji se odnose na vitalni nacionalni interes ukoliko su odluku o povredi vitalnih nacionalnih interesa donijeli predsjedavajući i potpredsjedavajući.

Vijeće naroda razmatra dostavljene zakone, propise i akte i odlučuje da li su istim povrijeđeni vitalni nacionalni interesi konstitutivnih naroda definisanih u Amandmanu LXXVII Ustava Republike Srpske.
Ukoliko više od jednog predsejdavajućeg ili potpredsejdavajućeg Vijeća naroda smatra da  zakon, propis i akt spada u pitanja od vitalnog nacionalnog interesa definisan u Amandmanu LXXVII Ustava Republike Srpske zakon će biti uvršten na dnevni red Vijeća naroda kao pitanje od vitalnog nacionalnog interesa.
Ako samo predsjedavajući ili jedan potpredsjedavajući tvrde da zakon spada u pitanja od vitalnog nacinalnog interesa, dvotrećinska većina odgovarajućeg kluba može proglasiti da je riječ o pitanju sa liste vitalnih interesa.U tom slučaju će slijediti procedura opisana u stavu „b“ u daljem tekstu.

Predsjedavajući i potpredsjedavajući moraju donijeti odluku o pokretanju zaštite vitalnog nacionalnog interesa u roku od jedne sedmice.

Ukoliko većina svakog kluba koji ima delegate u Vijeću naroda glasa za takvu odluku i amandmane na zakone, propise i akte, smatraće se da su oni usvojeni.

Ukoliko se u Vijeću naroda postigne saglasnost o amandmanima takav zakon, propis i akt se ponovo podnosi Narodnoj skupštini Republike Srpske na odobravanje.

Ukoliko saglasnost nije moguća u Vijeću naroda ili ukoliko se na prijedlog amandmana ne dobije saglasnost, formiraće se Zajednička komisija od predstavnika Narodne skupštine i Vijeća naroda. Zajednička komisija je sastavljena na paritetnom osnovu po pet članova i odluke donosi konsenzusom. Zajednička komisija može usaglasiti tekst zakona.

Ukoliko se tekst zakona usaglasi zakon se smatra usvojenim.

Ukoliko se ne postigne saglasnost, zakon neće biti usvojen, te se isti vraća predlagaču na novi postupak. U tom slučaju predlagač ne može ponovo podnijeti isti tekst zakona, propisa i akta.

B) Procedure za zakone koji se odnose na vitalni nacionalni interes ukoliko je odlučeno 2/3 većinom jednog od klubova konstitutivnih naroda u Vijeću naroda.
U slučaju da 2/3 jednog od klubova konstitutivnih naroda u Vijeću naroda odluči da se zakon, akt ili propis odnosi na vitalni interes, zakon će razmatrati Vijeće naroda.

Ukoliko većina svakog kluba zastupljenog u Vijeću naroda glasa za taj zakon, propis i akt isti se smatra usvojenim.

Ukoliko se Vijeće naroda usaglasi o amandmanima, zakon, propis i akt se ponovo dostavlja na odobrenje Narodnoj skupštini.

Ukoliko jedan ili više klubova, ne glasa o amandmanima kluba koji je pokrenuo pitanje vitalnog nacionalnog interesa, tada se zakon, propis i akt dostavlja Zajedničkoj komisiji Narodne skupštine i Vijeća naroda na usaglašavanje.

Ukoliko zajednička komisija  ne postigne saglasnost, pitanje se proslijeđuje – Vijeću za zaštitu vitalnog interesa pri Ustavnom sudu Republike Srpske da donese konačnu odluku da li se predmetni zakon odnosi na vitalni interes jednog od konstitutivnih naroda.

Vijeće za zaštitu vitalnog interesa pri Ustavnom sudu Republike Srpske odlučuje o prihvatljivosti takvih zahtjeva u roku od jedne sedmice, a u roku od mjesec dana odlučuje o meritumu slučajeva koji se smatraju prihvatljivim.

Ukoliko Sud donese pozitivnu odluku o vitalnom interesu, izglasani zakon se smatra neusvojenim, te se zakon vraća predlagaču koji treba pokrenuti novu proceduru. U tom slučaju predlagač ne može dostaviti u skupštinsku proceduru isti tekst zakona, propisa i akta.

U slučaju da Sud odluči da se predmetni zakon ne odnosi na vitalni nacionalni interes, smatra se da je zakon usvojen i slijedi procedura objavljivanja zakona u „Službenom glasniku Republike Srpske“.